Shengzhou Boyi Neckwear & Weaving Co., Ltd.

To purchases new high-teach production equipments: automatic looms, electronic jacquard machines, automatic sewing machines.

No.16, Road 4, Necktie Industrial Zone, Zhejiang Province, Shenxian