Geriatrická klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme geriatrickou kliniku. Poskytujeme ambulantní i lůžkovou specializovanou geriatrickou péči nemocným vyššího věku ze spádové oblasti i superkonziliární péči. Zabýváme se prevencí, diagnostikou a léčbou nejčastějších onemocnění vyššího věku, ...